Михайлишин Михайло Стахович

Михайлишин Михайло Стахович

кандидат фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри

Освіта

1968р.Львівський ордена Леніна державний університет імені Івана Франка, механіко-математичний факультет, за спеціальністю “Механіка”.

Вчена ступінь

1975р.Захистив кандидатську дисертацію на тему “Непружне деформування оболонок обертання і пластин із матеріалів з різними пластичними властивостями при розтягу і стиску”. Науковий керівник д.ф.м.н. Шаблій Олег Миколайович. Захист відбувся в Тартуському державному університеті.

Наукові інтереси

Механіка деформованого твердого тіла, математичне моделювання.

Основні наукові результати

1970-1975р.р.Отримав рівняння цілого ряду граничних поверхонь для тонких оболонок з різномодульного матеріалу, які використовуються для знаходження несучої здатності тонкостінних конструкцій із згаданих матеріалів.
1976-1987р.р.Розв’язав ряд задач встановленої повзучості тонкостінних елементів конструкцій. Розробив математичну модель визначення полів залишкових напружень і деформацій, що виникають при наплавці. Знайшов розв’язки деяких задач оптимального проектування тонкостінних елементів конструкцій.
1988-1990р.р.Отримав математичні моделі кінематики та динаміки двох- та трьохвісних опорно-поворотних пристроїв супутникових антен на рухомій основі.
1991-2001р.р.Розробив математичні моделі оптимізації процесів формоутворення тонкостінних конструкцій шляхом пластичного деформування.
2002-2007р.р.Отримав математичні моделі процесів зварювання тонкостінних елементів конструкцій на основі деформаційної теорії термопластичності. Знайшов поля залишкових напружень деформацій та переміщень, що виникають в процесі зварювання для ряду тонкостінних конструкцій.

Наукові публікації

Автор більше 100 наукових і науково-методичних праць, з них більше 60 статей в наукових журналах.

Робота

1968р.-1975р.Асистент кафедри теоретичної механіки Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту.
1975р.-1979р.Старший викладач кафедри теоретичної механіки, Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту.
1979р.-2006р.Доцент кафедри теоретичної механіки Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту.
2006р.-2015р.Професор кафедри інформатики і математичного моделювання Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.
з 2015р.-по сьогоднішній часЗавідувач кафедри інформатики і математичного моделювання Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Викладає дисципліни:

  • Математичне моделювання.
  • Прикладна математика.
  • Теоретична механіка.
  • Основи біомеханіки.
  • Методи оптимізації та варіаційне числення.